Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Grzegorz Krawiec

dr hab. prof. UKEN Grzegorz Krawiec

Kierownik Katedry; Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne; senator-elekt UKEN (2024-2028)

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego

grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

tel: 6313

ul. Podchorążych 2

pok: 517a

https://scholar.google.com/citations?user=4AWchIQAAAAJ&hl=pl

ORCID: 0000-0003-2949-5361

Prawnik (ukończone 5 letnie studia magisterskie na kierunku Prawo, stacjonarne, Uniwersytet Śląski, 2001). Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa i postępowania administracyjnego (na podstawie uchwały Rady Wydziału UŚl Katowice z dnia 26 września 2018 r.), który uzyskał na podstawie pracy „Koncepcje płci człowieka a prawo administracyjne” (Warszawa 2015).

Stopień doktora nauk prawnych, specjalność: postępowanie administracyjne, prawo administracyjne uzyskał w 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚl w Katowicach na podstawie pracy doktorskiej pt.: „Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów lub przestępstwa jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego” (wyd. Oficyna Wydawnicza Humanitas 2006).

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne (UKEN w Krakowie). Członek Rady Szkoły Doktorskiej UKEN w Krakowie. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej (Nauki Prawne). Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego. Senator-elekt UKEN (2024-2028).

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, praw człowieka, działalności ombudsmanów w Polsce i na świecie, wpływu koncepcji płci społeczno-kulturowej na prawo, prawa administracyjnego a bezpieczeństwa, prawa antydyskryminacyjnego, prawa samorządu terytorialnego.

Prowadził wykłady z zakresu prawa administracyjnego na uniwersytetach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Litwa). Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (m.in. „Europejskie prawo administracyjne”, „Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego”, a także Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego).

Jest ponadto autorem i współautorem wielu komentarzy praktycznych wydanych przez renomowane międzynarodowe wydawnictwo C.H. Beck, np. do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o kołach gospodyń wiejskich, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Od 20 lat pracuje w administracji publicznej, m.in. jako członek pozaetatowy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Częstochowie, a obecnie jako ekspert prawny w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, gdzie zajmuje się sprawami dotyczącymi pomocy społecznej, informacji publicznej, prawa nieruchomości, prawa o szkolnictwie wyższym itd.

Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach oraz innych organizacji.

Członek zespołu redakcyjnego Roczników Administracji i Prawa (redaktor tematyczny: Administracja).

Komentator portalu prawo.pl. Autor wielu opinii i ekspertyz prawnych, między innymi dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Serwisu Administracyjno – Samorządowego.

Uczestnik projektu badawczego „Tworzenie rozwiązań normatywno-opisowych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz rozwoju systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w postaci opartego na wiedzy aksjologicznego uzasadnienia podstaw praktycznego funkcjonowania polskiego systemu prawa” i innych projektów badawczych.

Otrzymał nagrodę Rektora UP III stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, a także dwukrotnie nagrodę Rektora UP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz pracę organizacyjną na rzecz Uczelni.

 

Nagroda Rektora UP III stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, a także dwukrotnie nagroda Rektora UP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz pracę organizacyjną na rzecz Uczelni.

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/publikacja-prawo-administracyjne-ogolne-prawa-czlowieka

https://www.researchgate.net/publication/330281713_KONCEPCJE_pLCI_CZLOWIEKA_A_pRAWO_ADMINISTRACYJNE_Warszawa_2015

https://www.researchgate.net/publication/330384206_Postepowanie_kontrolne_prowadzone_przez_Rzecznika_Praw_Obywatelskich

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18584-ustawa-o-kolach-gospodyn-wiejskich-komentarz-grzegorz-krawiec

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20766-ustawa-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow-komentarz-grzegorz-krawiec

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20084-ustawa-o-wychowaniu-w-trzezwosci-i-przeciwdzialaniu-alkoholizmowi-komentarz-grzegorz-krawiec

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21500-przeciwdzialanie-alkoholizmowi-w-gminie-grzegorz-krawiec

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19655-ustawa-o-ewidencji-ludnosci-komentarz-marcin-kepa

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19834-ustawa-o-dowodach-osobistych-komentarz-marcin-kepa

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21507-ustawa-o-postepowaniu-w-sprawach-dotyczacych-pomocy-publicznej-komentarz-anna-juryk

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=236581

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180547

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=183452

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=189589

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=181049

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=182987

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=208155

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=189400

https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=191518